Sherica Sang

Science Teacher & Senior Class Sponsor

Email:
Sherica_Sang@dpsk12.org

Phone:
720-423-4479

Department(s):
Teachers , Senior Support Staff

Rm 401

Hi! My name is Sherica Sang, and I teach IB Biology at John F. Kennedy High School. I am originally from Jamaica and moved here as an international teacher. This is my fifth year teaching at Kennedy. This is my 15th year as an educator. I like teaching science and ensuring that my students enjoy learning science while doing hands-on learning.

I like when my students get excited about their education and are willing to explore new ideas. I am always looking for ways to intrigue and excite my students and grow professionally. I love when students come to me with exciting events or things we can explore in our classroom. Working with students and seeing them grow and develop brings me great joy.
——————————————————————————–
¡Hola! Mi nombre es Sherica Sang y enseño biología IB en la escuela secundaria John F. Kennedy. Soy originario de Jamaica y me mudé aquí como profesor internacional. Este es mi quinto año enseñando en Kennedy. Este es mi decimoquinto año como educador. Me gusta enseñar ciencias y asegurarme de que mis alumnos disfruten aprendiendo ciencias mientras aprenden de forma práctica.

Me gusta cuando mis alumnos se entusiasman con su educación y están dispuestos a explorar nuevas ideas. Siempre estoy buscando formas de intrigar y emocionar a mis alumnos y crecer profesionalmente. Me encanta cuando los estudiantes vienen a mí con eventos emocionantes o cosas que podemos explorar en nuestro salón de clases. Trabajar con estudiantes y verlos crecer y desarrollarse me da mucha alegría.
——————————————————————————–
Xin chào! Tên tôi là Sherica Sang, và tôi dạy môn Sinh học IB tại Trường Trung học John F. Kennedy. Tôi đến từ Jamaica và chuyển đến đây làm giáo viên quốc tế. Đây là năm thứ năm tôi giảng dạy tại Kennedy. Đây là năm thứ 15 của tôi với tư cách là một nhà giáo dục. Tôi thích giảng dạy khoa học và đảm bảo rằng học sinh của tôi thích học khoa học trong khi học thực hành.

Tôi thích khi học sinh của mình hào hứng với việc học và sẵn sàng khám phá những ý tưởng mới. Tôi luôn tìm cách thu hút và kích thích học sinh của mình và phát triển một cách chuyên nghiệp. Tôi thích khi học sinh đến với tôi với những sự kiện thú vị hoặc những điều chúng ta có thể khám phá trong lớp học của mình. Làm việc với học sinh và nhìn thấy chúng trưởng thành và phát triển mang lại cho tôi niềm vui lớn.

Website(s):