Phillip Faulkner

CTE/VA Teacher

Email:
phillip_faulkner@dpsk12.net

Phone:
720-423-4390

Department(s):
Teachers

Rm 301

Faulkner serves the students of JFK as a CTE and Visual Art teacher, instructing courses in Graphic Design and Drawing and Painting. Faulkner has been an art educator since 2010 and an active artist and designer. He received his MFA in electronic media from the University of Denver and his BFA in digital media from the University of Nebraska-Omaha. Faulkner has taught art, design, and technology courses in secondary and collegiate classrooms. He has exhibited work nationally at institutions including the Center for Visual Arts [Denver, CO.], Bemis Center for Contemporary Arts [Omaha, NE.], VersionFest [Chicago, IL], Michigan Technological University [Houghton, MI], St. Michael’s College [Colchester, VT], and Marymount California University [San Pedro, CA]. Balance is an important principle of design, and Faulkner seeks to balance the DPS core values of “Accountability” and “Fun.” Faulkner encourages skills such as problem-solving, creativity, critical thinking, and communication while providing students the ability to balance the investigation of personal themes with technical skills and conceptual investigation. In addition, Faulkner is a husband and father of two. He loves soccer (watching and playing), visiting the wilderness, tacos and sushi, horror films, coca-cola, and commuting to JFK via bicycle. He and his family settled in Denver after moving 18 times across six states. He has been a community member of SW Denver since 2011.


Faulkner sirve a los estudiantes de JFK como profesor de CTE y Artes Visuales, impartiendo cursos de Diseño Gráfico y Dibujo y Pintura. Faulkner ha sido educador de arte desde 2010 y un artista y diseñador activo. Recibió su MFA en medios electrónicos de la Universidad de Denver y su BFA en medios digitales de la Universidad de Nebraska-Omaha. Faulkner ha impartido cursos de arte, diseño y tecnología en aulas secundarias y universitarias. Ha exhibido su trabajo a nivel nacional en instituciones que incluyen el Centro de Artes Visuales [Denver, CO.], el Centro Bemis de Artes Contemporáneas [Omaha, NE.], VersionFest [Chicago, IL], la Universidad Tecnológica de Michigan [Houghton, MI], St. Michael’s College [Colchester, VT] y Marymount California University [San Pedro, CA]. El equilibrio es un principio importante del diseño, y Faulkner busca equilibrar los valores fundamentales de DPS de “Responsabilidad” y “Diversión”. Faulkner fomenta habilidades como la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación al mismo tiempo que brinda a los estudiantes la capacidad de equilibrar la investigación de temas personales con habilidades técnicas e investigación conceptual. Además, Faulkner es esposo y padre de dos hijos. Le encanta el fútbol (ver y jugar), visitar la naturaleza, los tacos y el sushi, las películas de terror, la coca-cola y viajar al JFK en bicicleta. Él y su familia se establecieron en Denver después de mudarse 18 veces a través de seis estados. Ha sido miembro de la comunidad de SW Denver desde 2011.


Faulkner phục vụ học viên của JFK với tư cách là giáo viên CTE và Visual Art, hướng dẫn các khóa học về Thiết kế đồ họa và Vẽ và Hội họa. Faulkner là một nhà giáo dục nghệ thuật từ năm 2010, đồng thời là một nghệ sĩ và nhà thiết kế năng động. Anh ấy đã nhận được MFA của mình về phương tiện truyền thông điện tử từ Đại học Denver và BFA của anh ấy về phương tiện truyền thông kỹ thuật số từ Đại học Nebraska-Omaha. Faulkner đã dạy các khóa học nghệ thuật, thiết kế và công nghệ trong các lớp học trung học và đại học. Anh đã trưng bày tác phẩm trên toàn quốc tại các cơ sở bao gồm Trung tâm Nghệ thuật Thị giác [Denver, CO.], Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Bemis [Omaha, NE.], VersionFest [Chicago, IL], Đại học Công nghệ Michigan [Houghton, MI], St. Michael’s College [Colchester, VT] và Marymount California University [San Pedro, CA]. Cân bằng là một nguyên tắc quan trọng của thiết kế và Faulkner tìm cách cân bằng các giá trị cốt lõi của DPS là “Trách nhiệm giải trình” và “Vui vẻ”. Faulkner khuyến khích các kỹ năng như giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy phản biện và giao tiếp đồng thời cung cấp cho sinh viên khả năng cân bằng giữa việc điều tra các chủ đề cá nhân với các kỹ năng kỹ thuật và điều tra khái niệm. Ngoài ra, Faulkner còn là chồng và là cha của hai đứa trẻ. Anh ấy thích bóng đá (xem và chơi), tham quan vùng hoang dã, ăn bánh tacos và sushi, phim kinh dị, coca-cola và đi đến JFK bằng xe đạp. Anh và gia đình định cư ở Denver sau 18 lần di chuyển khắp sáu tiểu bang. Anh ấy là thành viên cộng đồng của SW Denver từ năm 2011.