Kelli Griffen

English Teacher

Email:
kelli_griffin@dpsk12.net

Phone:
720-423-4414

Department(s):
Teachers

Rm 410

My roots and teaching career began in Mississippi. I taught there for a few years before I moved to Austin, TX. I spent six years there teaching, and I loved it there; however, the cooler weather brought me to Denver, CO. This is my first year at JFK, and I am loving the staff and students. I love my dog Hayes, college football, and being outside.
______________________________________________________________Mis raíces y mi carrera docente comenzaron en Mississippi. Enseñé allí durante algunos años antes de mudarme a Austin, TX. Pasé seis años enseñando allí y me encantó; sin embargo, el clima más fresco me trajo a Denver, CO. Este es mi primer año en JFK, y me encanta el personal y los estudiantes. Me encanta mi perro Hayes, el fútbol americano universitario y estar al aire libre.
_____________________________________________________________Nguồn gốc và sự nghiệp giảng dạy của tôi bắt đầu ở Mississippi. Tôi đã dạy ở đó vài năm trước khi chuyển đến Austin, TX. Tôi đã dành sáu năm giảng dạy ở đó, và tôi yêu thích nó ở đó; tuy nhiên, thời tiết mát mẻ hơn đã đưa tôi đến Denver, CO. Đây là năm đầu tiên của tôi tại JFK, và tôi rất yêu mến các nhân viên và học sinh. Tôi yêu chú chó Hayes của mình, yêu bóng đá ở trường đại học và thích ở bên ngoài.