Tiffani Belcher

Dean of Operations

Email:
Tiffani_Belcher@dpsk12.net

Phone:
720-423-4360

Department(s):
Leadership Team , Senior Support Staff

Room 103C
Tiffani Belcher is the Dean of Operations in her first year at John F. Kennedy High School. In addition to overseeing the school’s operations, she also handles communications, marketing, and recruitment.

Tiffani is a Colorado native, born in southwest Denver. She is an Arvada Senior High School alum who earned her BA in Mass Communications with an Emphasis in Integrated Communications from Colorado State University-Pueblo. Currently, Tiffani is working on her Master’s degree in Psychology from the University of Arizona.

She began her career in Denver Public Schools with the determination to create a safe space that will help and guide students so that they may find their own versions of success. Tiffani is excited to join the commander family and serve the commander community!
———————————————————————————————————————————-
Tiffani Belcher es Decana de Operaciones en su primer año en la Escuela Secundaria John F. Kennedy. Además de supervisar las operaciones de la escuela, también se encarga de las comunicaciones, el marketing y la contratación.

Tiffani es nativa de Colorado y nació en el suroeste de Denver. Ella es alumna de Arvada Senior High School y obtuvo su licenciatura en comunicaciones masivas con énfasis en comunicaciones integradas de la Universidad Estatal de Colorado-Pueblo. Actualmente, Tiffani está trabajando en su Maestría en Psicología de la Universidad de Arizona.

Comenzó su carrera en las Escuelas Públicas de Denver con la determinación de crear un espacio seguro que ayude y guíe a los estudiantes para que puedan encontrar su propia versión del éxito. ¡Tiffani está emocionada de unirse a la familia de comandantes y servir a la comunidad de comandantes!
———————————————————————————————————————————-
Tiffani Belcher là Trưởng khoa Hoạt động trong năm đầu tiên của cô tại Trường Trung học John F. Kennedy. Ngoài việc giám sát các hoạt động của trường, cô ấy còn phụ trách truyền thông, tiếp thị và tuyển dụng.

Tiffani là một người gốc Colorado sinh ra ở tây nam Denver. Cô là một cựu học sinh Trung học Arvada, người đã lấy bằng Cử nhân về Truyền thông Đại chúng với Chuyên ngành Truyền thông Tích hợp từ Đại học Bang Colorado-Pueblo. Hiện tại, Tiffani đang lấy bằng Thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Arizona.

Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại Trường Công lập Denver với quyết tâm tạo ra một không gian an toàn sẽ giúp đỡ và hướng dẫn học sinh để các em có thể tìm thấy phiên bản thành công của riêng mình. Tiffani rất vui được tham gia gia đình chỉ huy và phục vụ cộng đồng chỉ huy!

Website(s):