Roger Miller

Math Fellow

Email:
roger_miller@dpsk12.net

Phone:
720-423-4460

Department(s):
Math Fellows

Room 221

I’m one of the Math Lab teachers, moving here from central Pennsylvania recently. I’ve been privileged to have a long and varied performing arts career, starting in the SMU marching band and continuing on to orchestra chorus (Carnegie Hall, NYC}, operetta, and recital (tenor) performances. I am now living in Lakewood and have a dog and a cat, and this is my second year as a Denver Math Fellow.
________________________________________________________________________

Empecé a trabajar en educación en 2017. Trabajé como paraprofesional y organicé muchos clubes de matemáticas en las escuelas primarias de California hasta que me mudé a Colorado en 2021. Ahora vivo en Lakewood y tengo un perro y un gato, y este es mi segundo año como becario de Matemáticas de Denver.

_________________________________________________________________________
Tôi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực giáo dục vào năm 2017. Tôi đã làm việc với tư cách là Trợ lý chuyên nghiệp và tổ chức nhiều câu lạc bộ toán học tại các trường tiểu học ở California cho đến khi tôi chuyển đến Colorado vào năm 2021. Tôi hiện đang sống ở Lakewood và có một con chó và một con mèo, và đây là lần thứ hai của tôi năm với tư cách là Nghiên cứu sinh Toán học Denver.