Rick Brewer

Assistant Principal & Athletic Director

Email:
Rick_Brewer@dpsk12.org

Phone:
720-423-4370

Department(s):
Leadership Team , Athletics

Main Office

Rick was born in Denver and raised in the Montbello community. He attended J.K. Mullen High School where he was a student-athlete as well as a student body leader. His background has provided a wealth of experiences that have shaped his philosophies and actions around equitable education opportunities, with a special emphasis on students from diverse populations.

Rick was born in Denver and raised in the Montbello community. He attended J.K. Mullen High School where he was a student-athlete as well as a student body leader. His background has provided a wealth of experiences that have shaped his philosophies and actions around equitable education opportunities, with a special emphasis on students from diverse populations.

During Rick’s undergraduate studies, he was a student-athlete while earning a B.A. in Economics and a minor in History. Shortly after graduation, he began studying special education and eventually moved into a full-time position in the classroom. In the fall of 2012 he enrolled in the M.A. in Special Education program at Metropolitan State University of Denver. Upon completion of the M.A. program he began working as the Affective Needs Center Program Teacher at George Washington High School (DPS). Rick has recently transitioned from his role as Director of Scholar Services at Wyatt Academy Elementary. While serving at Wyatt, he was able to modify systems and policies to better serve students from marginalized backgrounds. Rick will complete his Ed.D. in Higher Education Administration from the University of Denver, on August 17, 2019.

Rick nació en Denver y se crió en la comunidad de Montbello. Asistió a la Escuela
Preparatoria J.K. Mullen, donde era un estudiante atleta y un líder de la población
estudiantil. Sus antecedentes han proporcionado una gran cantidad de experiencias que
han moldeado sus filosofías y acciones en torno a oportunidades de educación equitativas con un énfasis especial en estudiantes de diversas poblaciones.

Rick era un estudiante y atleta durante sus estudios de licenciatura, en los que obtuvo una
licenciatura en Economía y una especialidad secundaria en Historia. Poco después de
graduarse, comenzó a estudiar educación especial y eventualmente obtuvo un puesto de
tiempo completo en el salón de clases. En el otoño de 2012, se inscribió en el programa de
Maestría en Educación Especial de la Universidad Metropolitana de Denver. Después de
finalizar el programa de maestría comenzó a trabajar como maestro del Programa de
centros para estudiantes con necesidades afectivas de la Escuela Preparatoria George
Washington(DPS). Rick recientemente hizo la transición de su función como director de
servicios estudiantiles de la Academia Wyatt. Mientras trabajó en Wyatt pudo modificar los
sistemas y las normas para brindar un mejor servicio a los estudiantes con antecedentes de marginalización. Rick completará su Ed.D. en Administración de Educación Superior en la Universidad de Denver el 17 de agosto de 2019.

Rick sinh ra tại Denver và được nuôi dưỡng trong cộng đồng Montbello. Ông đã theo học tại trường Trung học J.K. Mullen, nơi ông từng là một vận động viên học sinh cũng như là một lãnh đạo hội học sinh. Nền tảng xuất thân đã cho ông nhiều trải nghiệm phong phú, giúp hình thành nên triết lý sống và hành động xung quanh vấn đề cơ hội giáo dục bình đẳng, với sự chú trọng đặc biệt đến những học sinh từ các thành phần đa dạng khác nhau.

Trong suốt thời gian học đại học, ông là một vận động viên sinh viên trong khi học để lấy bằng Cử nhân ngành Kinh tế học và học thêm môn phụ Lịch sử. Không lâu sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu theo học ngành giáo dục đặc biệt và cuối cùng chuyển sang công việc toàn thời gian trong lớp học. Vào mùa thu 2012, ông đã đăng ký vào học chương trình Thạc sỹ Giáo dục Đặc biệt tại Metropolitan State University of Denver. Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sỹ, ông bắt đầu làm việc trong vai trò là Giáo viên Chương trình Trung tâm Nhu cầu Cảm xúc tại Trường Trung học Phổ thông George Washington (DPS). Gần đây, Rick chuyển tiếp sang công việc này từ cương vị Trưởng phòng Dịch vụ Học sinh tại Trường Tiểu học Wyatt. Khi phục vụ tại trường Wyatt, ông đã có thể điều chỉnh các hệ thống và chính sách để phục vụ tốt hơn cho những học sinh xuất thân từ các thành phần bị đối xử thiệt thòi. Rick sẽ hoàn tất bằng Tiến sĩ Giáo dục, chuyên ngành Quản lý Giáo dục Cao đẳng Đại học từ University of Denver vào ngày 17 tháng Tám, 2019.