Eli Habberdashon

Math Fellow

Email:
eli_habbershon@dpsk12.net

Phone:
720-423-4460

Department(s):
Math Fellows

Room 221

I’m new to education, and this is my first year. I moved to Denver from Pennsylvania in the Summer of 2022 to pursue my Master of Arts in Education and earn my teaching license. I value effort and dedication.
______________________________________________
Soy nuevo en la educación, y este es mi primer año. Me mudé a Denver desde Pensilvania en el verano de 2022 para obtener mi Maestría en Artes en Educación y obtener mi licencia de enseñanza. Valoro el esfuerzo y la dedicación.
_____________________________________________
Tôi mới đến với giáo dục, và đây là năm đầu tiên của tôi. Tôi chuyển đến Denver từ Pennsylvania vào mùa hè năm 2022 để theo đuổi bằng Thạc sĩ Giáo dục và lấy giấy phép giảng dạy. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và cống hiến.