Main Office: 720-423-4300 & Attendance: 720-423-4354
Main Office: 720-423-4300 & Attendance: 720-423-4354

Principal Selection

___________________________________________

JFK is excited to begin the Principal Selection Process this spring. As JFK moves in to a redesign process, we know this is a tremendous opportunity to select a leader with the bold vision, character and skills to move JFK forward.  We want our community members to know what to expect as we begin the search for a new school leader. JFK considers selecting a new principal as one of the essential components when building highly effective schools.

**UPDATED ** Timeline for John F. Kennedy Principal Selection Process

 Week of January 21, 2019

 • Principal posting went live

Week of February 18, 2019

 • CSC meeting to review principal selection process – Wednesday, February 20, 2019 @ 5pm
 • SPSAC Applications & Community Feedback via “School Principal Input Survey” go live

Week of March 4, 2019

 • SPSAC Applications due March 4, 2019 @ 8am
 • CSC Meeting to determine SPSAC members – March 7, 2019 @ 5pm

Week of March 11, 2019

 • Community Feedback via “School Principal Input Survey” due March 11, 2019 @ 8am

Week of March 18, 2019

 • SPSAC meets to participate in HR training, develop principal profile, and select interview candidates. – Monday, March 18, 2019 @ 4-7pm

Week of March 25, 2019

 • Spring Break

Week of April 1, 2019

 • Reconvening of SPSAC to select interview candidates – Thursday, April 4, 2019 @ 3:00 – 4:30 pm

Week of April 8, 2019

 • Principal Candidate Interviews – Tuesday, April 9, 2019
 • Learning Walk with Assistant Superintendent – Wednesday, April 10, 2019
 • Community Forum – Wednesday, April 10, 2019 @ 6-8pm
  • Childcare and interpretation services will be provided.
 • Superintendent Interview – Thursday, April 11, 2019

Week of April 15, 2019

 • Leader Named

** Timeline subject to change **

**actualizado** Cronograma para el proceso de selección de JFK

Semana del 21 de enero de 2019

 • Anuncio en vivo del puesto de director

Semana del 18 de febrero de 2019

 • Reunión del CSC para revisar el proceso de selección del director a las 5 p. m., el miércoles, 20 de febrero de 2019
 • Solicitudes del SPSAC y comentarios de la comunidad en vivo a través de la “Encuesta de opinión sobre el líder escolar”

Semana del 4 de marzo de 2019

 • Deben entregarse las solicitudes del SPSAC el 4 de marzo de 2019 a las 8 a. m.
 • Reunión del CSC para determinar los miembros del SPSAC a las 5 p. m., el 7 de marzo de 2019

Semana del 11 de marzo de 2019

 • Comentarios de la comunidad a través de la “Encuesta de opinión sobre el líder escolar” que debe entregarse, a más tardar, el 11 de marzo de 2019, a las 8 a. m.

Semana del 18 de marzo de 2019

 • El SPSAC se reúne para participar en una capacitación de RR. HH., crear el perfil del director y seleccionar a los candidatos para las entrevistas. –  18 de marzo de 2019, de 4 a 7 p. m.

Semana del 25 de marzo de 2019

 • Vacaciones de primavera

Semana del 1 de abril de 2019

Semana del 8 de abril de 2019

 • Designación del director

**Cronograma sujeto a cambios**

**cập nhật** Khung thời gian cho Quy trình Lựa chọn của John F. Kennedy 

Tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2019

 • Thông báo đăng tuyển Hiệu trưởng

Tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 năm 2019

 • Họp CSC để quyết định quy trình lựa chọn hiệu trưởng – 5:00 chiều, thứ Tư ngày 20 tháng 2 năm 2019
 • Công bố Đơn đăng ký SPSAC & Góp ý của Cộng đồng thông qua “Khảo sát Ý kiến về Hiệu trưởng Trường”

Tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 năm 2019

 • Hết hạn đăng ký SPSAC vào lúc 8:00 sáng, ngày 4 tháng 3 năm 2019
 • Họp CSC quyết định các thành viên SPSAC – 5:00 chiều, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Tuần bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019

 • Hạn chót nhận nhận Góp ý của Cộng đồng thông qua “Khảo sát Ý kiến về Hiệu trưởng Trường” là 8:00 sáng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 năm 2019

 • SPSAC nhóm họp để tham gia huấn luyện Nhân sự, phát triển hồ sơ hiệu trưởng và lựa chọn ứng viên phỏng vấn. – 4:00 đến 7:00 chiều thứ Năm, ngày 18tháng 3 năm 2019

Tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2019

 • Nghỉ Xuân

Tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019

 • Phỏng vấn Ứng viên Hiệu trưởng – 7:30 sáng – 5:00 chiều, ngày 2tháng 4năm 2019
 • Tham quan Học hỏi cùng Phó Giám đốc Học Khu – 1:00-4:00 chiều, ngày 3tháng 4năm 2019
 • Diễn đàn Cộng đồng – 6:00-8:00 tối ngày 3 tháng 4 năm 2019
  • dịch vụ chăm sóc và giải thích trẻ em sẽ có sẵn

–     Phỏng vấn tổng giám đốc – ngày 4tháng 4năm 2019

Tuần bắt đầu từ ngày 8tháng 4 năm 2019

 • Công bố tên của Nhà lãnh đạo

** Khung thời gian có thể thay đổi **

March 14 SPSAC Meeting Rescheduled

The SPSAC Meeting that was scheduled on March 14 has been rescheduled to Monday, March 18 due to the weather cancellation.

SPSAC Members selected at CSC Meeting on March 11, 2019

Name

Position

Kathleen Clark

JFK Staff

Desiree Seidel

JFK Staff

Cristina Sanchez-Serrano

JFK Staff

Anne Walden-Newman

JFK Staff

Trevor Marienau

JFK Staff – alternate

Stanley Kobayashi

Community Member

Lovvie Sandoval

Parent

Patrice Wiley

Parent

Katia Del Toro

Student

Jocelyn Gonzales

Student – alternate

Community Survey

JFK highly values the voices of all our stakeholders. To honor this, we would like your input in determining the characteristics you would like see in the principal. You may provide your input at Community Feedback Survey (English) Questionario de la comunidad de JFK (Spanish), or you may pick up a hard copy of the survey in the JFK main office. Please submit the survey by Monday, March 4, 2019.

School Principal Selection Advisory Committee

We are also seeking staff, students, parents and community members to serve on the School Principal Selection Advisory Committee (SPSAC) and focus groups for the interview process. If you are interested in participating, please submit your application by completing a SPSAC Application, or pick up an application in the JFK main office. Please note that applications are due by March 4, 2019.

Principal Process Letter

Please find the timeline of the process steps in the Principal process letter (English) / Carta de proceso Director de escuela (Espanol) / Thư về Quá Trình Chọn Lọc Hiệu Trưởng (Tiếng Việt). This is to help you better understand what to expect and what the commitments are should you decide to apply to be a part of this SPSAC.

Office Hours – March 8   7:30 am – 3:30 pm

 

Thank you for your support as we work together during this transitional period. Please know that the Suzanne Morris-Sherer, Instructional Superintendent, and Amber Elias, Lead Operational Superintendent, will be offering office hours to listen to your hopes and dreams for the future of JFK and the new leader. Any student, parent, staff member or community member may sign-up for 15 minute time-slots. The sign-up sheet is outside Lynn Heintzman’s office door.

Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos durante este periodo de transición. Le queremos comunicar que, la Superintendente Instruccional Suzanne Morris Sherer,  y Amber Elias, Superintendente Principal de Operaciones, ofrecerá horas de oficina para escuchar sus esperanzas y sueños para el futuro de JFK y el nuevo líder. Cualquier estudiante, padre, miembro del personal o miembro de la comunidad puede  registrarse por períodos de 15 minutos. La hoja de inscripción está fuera de la puerta de la oficina de Lynn Heintzman.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn khi chúng tôi làm việc cùng nhau trong giai đoạn chuyển tiếp này. Xin lưu ý rằng Suzanne Morris-Sherer, Giám đốc hướng dẫn và Amber Elias, Giám đốc điều hành hoạt động chính, sẽ dành thời gian làm việc để lắng nghe hy vọng và ước mơ của bạn về tương lai của JFK và nhà lãnh đạo mới. Bất kỳ học sinh, phụ huynh, nhân viên hoặc thành viên cộng đồng đều có thể đăng ký vào các khung thời gian 15 phút. Tờ đăng ký ở bên ngoài cửa văn phòng Lynn Heintzman.

 

Community Forum – March 21   6:00 – 8:00 pm
 
A Community Forum will take place on Thursday, March 21, from 6:00 – 8:00 pm at JFK. This setting will allow candidates to respond to questions formulated by community members. Interpretation Services will be available.
 
Un Foro Comunitario se llevará a cabo el jueves 21 de marzo, de 6:00 a 8:00 pm en JFK. Este marco permitirá a los candidatos responder a las preguntas formuladas por los miembros de la comunidad. Se dispondrá De servicios de interpretación.
 
Diễn đàn cộng đồng sẽ diễn ra vào thứ năm ngày 21 tháng 3, từ 6:00 – 8:00 tối tại JFK. Diễn đàn này sẽ cho phép các ứng viên trả lời các câu hỏi được tạo bởi các thành viên cộng đồng. Dịch vụ phiên dịch sẽ có sẵn.
 

Quick Links:

Please see Principal process letter below include a high-level timeline

Principal process letters – English
Carta del proceso de Seleccion del Director de la escuela – Espanol
Thư về Quá Trình Chọn Lọc Hiệu Trưởng – Tiếng Việt

SPSAC Application/Solicitud

Community Feedback Survey – English
Encuesta de la comunidad de JFK – Espanol