Main Office: 720-423-4300 & Attendance: 720-423-4354
Main Office: 720-423-4300 & Attendance: 720-423-4354

Welcome Jason Ortiz

1

We are delighted to welcome Jason Ortiz to the Kennedy team as our new Assistant Principal/Pathways Director!

Jason shared the following information about his background and his excitement about joining our team:

It is with great honor and pride that I have accepted the position of Assistant Principal at John F. Kennedy High School. I look forward to serving the students, families and community of this wonderful school.

I was born in Colorado Springs and grew up in Boulder.  As a young person, I had little direction and struggled to find purpose in education. After many hardships, I realized that education was the missing component to my stability and success as an adult.  This led me to enroll in a community college and I began taking classes.  Through perseverance and hard work, I graduated with a B.A. in Chicano Studies, M. A. in School Counseling and a graduate certificate in Educational Leadership and Policy.   From my studies, my greatest lesson was that an education is not only a privilege but also a basic human right.  This inspired me to want to pursue a career in education, where I have held several positions, most recently as an Assistant Principal for the past 6 years.  This remains one of my best decisions, as it has made me a lifelong learner.

I have been married for the 16 years, to my amazing wife Esperanza. We are proud pet parents to a Border Collie named Lilly.  In my free time, I tie flies, fly fish, hunt or camp.

 

Es un gran honor y orgullo para mí haber aceptado el cargo de subdirector de la Escuela Preparatoria John F. Kennedy. Me entusiasma poder servir a los estudiantes, a las familias y a la comunidad de esta maravillosa escuela. 

Nací en Colorado Springs y me crie en Boulder.  Cuando era joven, tuve poca orientación y se me hacía difícil encontrarle un sentido útil a la educación.  Después de muchos contratiempos, me percaté de que la educación era el elemento que me faltaba para lograr estabilidad y éxito como adulto. Esto hizo que me inscribiera en una universidad comunitaria y comencé a tomar clases.  Con perseverancia y arduo trabajo, obtuve una licenciatura en Estudios Chicanos, una maestría en Orientación Escolar y un certificado de posgrado en Liderazgo y Políticas Educativas.   La mayor lección que aprendí en mis estudios fue que la educación no solo es un privilegio, sino uno de los derechos humanos fundamentales. Esto me inspiró a desear seguir una carrera como educador, en la que he ocupado varios puestos, el más reciente como subdirector, durante los últimos 6 años.  Esta sigue siendo una de mis mejores decisiones, ya que me ha convertido en un estudiante de por vida. 

He estado casado durante 16 años con mi increíble esposa Esperanza. Somos los orgullosos padres de una mascota de raza Border Collie, llamada Lilly.  En mi tiempo libre, ato anzuelos de moscas para ir de pesca, y también voy de cacería o a acampar. 

 

Thật vinh dự và tự hào khi tôi được nhận chức vụ Hiệu Phó tại Trường Trung học Phổ thông John F. Kennedy.Tôi mong được phục vụ các học sinh, gia đình và cộng đồng của ngôi trường tuyệt vời này. 

Tôi sinh ra tại Colorado Springs và lớn lên ở Boulder.  Lúc còn trẻ, tôi ít có định hướng và chật vật khó khăn để tìm ra mục đích trong giáo dục học tập.  Sau nhiều gian khó, tôi mới nhận ra rằng giáo dục là yếu tố còn thiếu để tạo nên sự ổn định và thành công đối với tôi khi trưởng thành.  Điều này đã giúp tôi quyết định đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng và bắt đầu theo học. Với lòng kiên trì và chăm chỉ học tập, tôi đã tốt nghiệp bằng Cử nhân ngành Nghiên cứu Chicano (Văn hóa Mê-hi-cô), bằng Thạc sĩ ngành Tư vấn Học đường và chứng chỉ cao học ngành Chính sách và Lãnh đạo Giáo dục.   Bài học lớn nhất mà tôi học được từ các chương trình học đó là giáo dục không chỉ là một đặc quyền mà còn là một quyền cơ bản của con người.  Việc này đã khơi cảm hứng để tôi theo đuổi sự nghiệp trong ngành giáo dục, là ngành mà tôi đã giữ vài chức vụ, mới đây nhất là chức Hiệu Phó trong vòng 6 năm qua.  Đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi, bởi quyết định này đã khiến tôi trở thành một người ham học hỏi cả đời. 

Tôi đã kết hôn được 16 năm với người vợ tuyệt vời của tôi, Esperanza. Chúng tôi tự hào là “cha mẹ” của chú chó giống Border Collie tên là Lilly.  Vào thời gian rảnh rỗi, tôi dành thời gian làmthắt nút ruồi nhân tạo, câu cá (bằng ruồi nhân tạo), săn bắn hoặc đi cắm trại. 

1 Response

Leave a Reply