UNC Visiting JFK September 11th!

UNC logo - EMILY WEISS

University of Northern Colorado will be at Kennedy for a visit in room 305 on Sept 11 at 12:30. Come by to learn about UNC and their programs!!

La Universidad del Norte de Colorado estará en Kennedy para visitar la sala 305 el 11 de septiembre a las 12:30. ¡Venga y aprenda sobre UNC y sus programas!

Đại học Bắc Colorado sẽ ở Kennedy để thăm viếng phòng 305 vào ngày 11 tháng 9 lúc 12:30. Hãy đến để tìm hiểu về UNC và các chương trình của họ !!